O KLUBU

Z historie klubu 5. července 1945 byl založen Sportovní klub neslyšících jako samostatný klub bez jakékoliv podpory. Ustavující schůze se zúčastnilo 45 členů. Byla přítomna i delegace SNS - ČSTV, KV ČSTV. Činnost neslyšících sportovců se začala rozvíjet po válce velice pomalu. Zakladatelem klubu byl pan Karel Oubrecht s panem Karlem Raisem. Bylo to v době poválečné. V dřívějších dobách existoval pouze "Podpůrný spolek hluchoněmých" a ten měl pouze charitativní poslání. Proto se v roce 1945 rozhodl pan Karel Oubrecht s mladými sportovci založit vlastní sportovní klub, aby neslyšící lidé měli možnostse sportovně a kulturně vyžívat. Po osvobození naší vlasti v roce 1945 začala vlastní činnost neslyšících sportovců kopanou, stolním tenisem a šachy. Oddíl kopané se zúčastnil soutěže v kopané Východočeské župy II. třídy, měl propůjčené hřiště u staré nemocnice. V roce1947 se naši fotbalisté zúčastnili poprvé turnaje v kopané v Plzni. Dále se tohoto turnaje účastnila družstva z Prahy, Brna, Zlína, Topolčan, Bratislavy a Plzně. V roce 1948 oddíl kopané vystoupil ze soutěže pro nedostatek hráčů a v roce 1953 se sloučil se Slovanem HK (dnešní SK Slavie HK). Neslyšící sportovci pomáhali brigádnicky postavit dřevěnou halu pro oddíl stolního tenisu. První spartakiáda neslyšících sportovců se uskutečnila v roce 1955 v Gottwaldově (Zlín) za řízení pana Jana Šaldy. V roce 1959 pak došlo ke sloučení s TJ Sokol Malšovice. Od roku 1964 hrál oddíl kopané neslyšících v okresní soutěži Královéhradecka a to do roku 1974. V roce 1968 se klub neslyšících sloučil s TJ sportovců invalidů - ČECHIE Hradec Králové. Od roku 1983 se rozvíjel náš mezinárodní styk se zahraničními sportovci. Od roku 1985 do roku 1996 jsme měli pronajaté fotbalové hřiště TJ Montas Kukleny. V té době jsme se účastnili mistrovské soutěže IV. třídy v okrese Hradec Králové. Od roku 1992 existuje samostatný klub Sportovní klub neslyšících. Odpracovali jsme několik stovek brigádnických hodin na zimním stadionu a finance byly použity na činnost oddílu ledního hokeje. Dále za odpracované hodiny na hřišti TJ Montas Kukleny jsme dostali slevu nájmu. Pro nás je rok 2005 významný tím, že slavíme 60. výročí založení sportovního klubu neslyšících. K dnešnímu dni máme 314 členů. Obětavá práce všech našich členů výboru je úspěšná, protože oddíly dobře pracují a přináší pěkné sportovní výsledky. Přejeme všem členům do dalších let hodně úspěchů, spokojenosti a členům výboru hodně chuti do další plodné práce. Výbor SKN HK

1. Základním posláním SKN HK z.s. je vytváření podmínek pro aktivní účast sluchově postižených občanů na sportovním dění
2. SKN HK z.s. v rámci své činnosti
a) umožňuje organizování sportovní činnosti pro neslyšící osoby, které se mohou zapojit do sportovních, tělovýchovných aktivit
b) zajišťuje materiální prostředky pro potřeby zajištění sportovních aktivit dle potřeby a možností SKN HK z.s.
c) vytváření vhodných podmínek pro trénink a další sportovní aktivity
d) zajištění vhodných sportovišť pro sportovní činnosti (tělocvičny, hřiště atd.)
e) organizuje účast členů SKN HK z.s. jednotlivců nebo sportovních oddílů na sportovních soutěžích
f) organizuje sportovní soutěže (vlastní akce, popřípadě aktivity z pověření Českého svazu neslyšících sportovců)
g) vytváří ekonomickou základnu pro plnění cílů nebo svého poslání
h) vede své členy k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, uplatňuje zásady demokracie, důstojnosti, cti a sportovní zásady fair play
ch) hájí zájmy sdružených oddílů uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, dalšími institucemi, ostatními organizacemi, právnickými či fyzickými osobami
i) hájí zájmy svých členů uvnitř i navenek a napomáhá svou činností jejich integraci do společnosti slyšících občanů, slyšící mohou sportovat - akce pro obě a slyšící nemůže sportovat - akce jen pro neslyšící

SPORTOVBNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH HRADEC KRÁLOVÉ

Přehled předsedů sportovního klubu:
1945 - 1962 Karel Oubrecht / 1916 - 1973/
1963 - 1966 Jan Šalda /1924 - 2001/
1967 - 1970 Karel Rais /1920 - 1990/
1971 - 1972 Jiří Černohous /*1940
1973 - 1974 Vilém Riesner st. /*1940 - 2008/
1975 - 1995 Jiří Černohous /*1940
1996 - 2000 Marie Krejčí /*1961
2001 - 2005 Zdeněk Kaplan /*1970
2006 - 2013 Marie Krejčí /*1961
2014 - 2018 Zdeněk Kaplan /*1970
2018 - Jaroslav Milich /*1982

Přehled názvů SKN Hradec Králové
1945 - Sportovní klub neslyšících
1953 - TJ Slovan H.K., oddíl neslyšících sportovců
1959 - TJ Sokol H.K., oddíl neslyšících sportovců
1968 - TJ Čechie, sportovců invalidů, oddíl neslyšících sportovců
1992 - Sportovní klub neslyšících